Algemene voorwaarden

KennisToegepast | Aanvullende Voorwaarden Serviceabonnement

1 januari 2019

1. Algemeen

1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op abonnementen die door of namens KennisToegepast worden uitgegeven.

1.2. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn, in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van Inversis van toepassing. Waar de Aanvullende Voorwaarden afwijken van de Algemene Voorwaarden prevaleren de Aanvullende Voorwaarden.

1.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd, dan wel op een andere manier ongeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden steeds volledig van toepassing.

2. Definities

2.1. Abonnement: het serviceabonnement op KennisToegepast dat door een rechtspersoon, natuurlijk persoon of gebruiker is afgesloten.

2.2. Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van een Abonnement toegang heeft tot KennisToegepast

2.3. Abonnementsbijdrage: de door de rechtspersoon, natuurlijk persoon of gebruiker verschuldigde periodieke bijdrage voor het KennisToegepast abonnement

2.4. KennisToegepast: de zakelijke dienst van en uitgevoerd door Inversis, al dan niet via een partner of onderaannemer van, op basis van het Abonnement. KennisToegepast is een geregistreerde handelsnaam van Inversis. Waar in deze Aanvullende Voorwaarden wordt gesproken over KennisToegepast wordt tevens bedoeld Inversis

3. Abonnement

3.1. Het Abonnement biedt Abonnee op werkdagen tussen 9.00 uur en 17.30 uur onbeperkt telefonisch en per e-mail toegang tot de eerstelijns inhoudelijke en juridische dienstverlening van KennisToegepast via het aan de Abonnee per email gecommuniceerde specifieke telefoonnummer en/of e-mailadres. Eerstelijns inhoudelijk en juridisch advies houdt in dat het adviesgesprek niet langer dan 15 minuten tijd duurt en in die tijd de vraag zoveel als mogelijk zal worden beantwoord dan wel een analyse van het probleem kan worden gemaakt.

3.2. Abonnees kunnen vragen stellen op het gebied van financiële zorgverlening, bewindvoering en schulden. KennisToegepast behoudt zich het recht voor te beoordelen of de vraag binnen de eerste lijn kan worden beantwoord.

3.3. De dienstverlening is gelimiteerd tot vragen die telefonisch of in een korte e-mail van maximaal veertig zinnen afgehandeld kunnen worden. Vragen die in een e-mail van meer dan veertig zinnen worden voorgelegd worden niet beschouwd als vragen die telefonisch afgehandeld kunnen worden.

3.4. Het beschikbaar stellen van modelcontracten en -documenten behoort bij de dienst van KennisToegepast. Het kosteloos beschikbaar stellen van modelcontracten en -documenten is beperkt tot 12 documenten per jaar.

3.5. Screening van documenten behoort bij de dienst van KennisToegepast, echter dit is beperkt tot documenten van maximaal 5 pagina’s.

3.6. Aanvullende werkzaamheden worden verricht tegen het standaard uurtarief, tenzij voor de aanvullende werkzaamheden een vast tarief geldt. Op de werkzaamheden zoals beschreven in de artikelen 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. en 3.5. die voor de Abonnee buiten het Abonnement vallen, wordt aan de Abonnee een korting op het standaard uurtarief gegeven.

3.7. De Abonnee ontvangt gedurende de looptijd van het Abonnement een korting op trainingen die worden aangeboden door of namens KennisToegepast en/of Inversis en die tijdens de looptijd van het abonnement gevolgd worden.

3.8. Het gebruik van het Abonnement is alleen toegestaan voor Abonnees. Het ter beschikking stellen van de Abonnementsgegevens aan en/of gebruik door derden (niet- Abonnees) is niet toegestaan. Het gebruik van het Abonnement is niet overdraagbaar en is persoonsgebonden.

3.9. Voordat een adviesvraag in behandeling wordt genomen kan Abonnee om zijn/haar persoonlijke gegevens gevraagd worden.

3.10. KennisToegepast behoudt zich het recht voor om, indien, en voor zolang als, een Abonnee – naar het oordeel van KennisToegepast – niet in staat is zich genoegzaam te identificeren, de dienstverlening uit hoofde van het Abonnement op te schorten.

3.11. KennisToegepast bepaalt op welke wijze en via welk medium zij de Abonnee adviseert.

3.12. De Abonnee heeft vaak meerdere malen contact met KennisToegepast over één en dezelfde rechtsvraag; dit valt onder de standaard dienstverlening. Het is de Abonnee echter niet toegestaan om een onredelijk aantal malen contact te zoeken naar aanleiding van eenzelfde, ongewijzigde vraag, zulks naar de beoordeling van KennisToegepast.

3.13. Het is de Abonnee niet toegestaan om een vraag waarvan KennisToegepast heeft aangegeven dat die buiten de kaders van het eerstelijns juridisch advies valt, op te splitsen in meerdere delen en die als afzonderlijke rechtsvragen voor te leggen.

3.14. De dienstverlening van KennisToegepast is beperkt tot vragen die zijn gerelateerd aan een vraagstuk waarmee de Abonnee daadwerkelijk zélf wordt geconfronteerd.

4. Inspanningsverplichting

4.1. KennisToegepast spant zich in om de Abonnee eerstelijns inhoudelijk en juridisch advies te verstrekken waarmee de gestelde vraag is beantwoord, de Abonnee inzicht heeft gekregen in zijn positie of waardoor de Abonnee weet welke (volgende) stappen hij kan ondernemen.

4.2. KennisToegepast spant zich in verdere kosten voor een Abonnee zoveel als mogelijk te voorkomen. Indien zij hier niet in slaagt spant zij zich, op verzoek van de Abonnee, in om een dienstverlener te vinden die past bij de vraag en persoonlijke voorkeuren van de Abonnee.

5. Betaling

5.1. KennisToegepast schort de dienstverlening op zodra de Abonnee niet aan een betalingsverplichting voldoet, zonder dat hiermee de betalingsverplichting van de Abonnee komt te vervallen.

5.2. KennisToegepast is gerechtigd de tarieven aan te passen indien de door KennisToegepast te maken kosten daartoe aanleiding geven. KennisToegepast is verplicht

om eventuele tariefsverhogingen ten minste twee maanden van te voren bekend te maken op haar website dan wel per e-mail aan de Abonnee.

5.3. KennisToegepast is gerechtigd jaarlijks de tarieven met 2% te indexeren.

5.4. Abonnementsbijdragen worden per kwartaal vooraf in rekening gebracht en geïncasseerd, tenzij anders overeengekomen.

6. Looptijd en opzegging van het Abonnement

6.1. De overeenkomst tussen KennisToegepast en de Abonnee komt tot stand zodra KennisToegepast – naar aanleiding van een verzoek van de Abonnee om toegang te krijgen tot KennisToegepast – het telefoonnummer en e-mail adres voor de dienstverlening van KennisToegepast ter beschikking stelt aan de Abonnee.

6.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een contractperiode van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen, met automatische en stilzwijgende verlenging voor opvolgende contractperioden van één maand. Verlenging vindt niet plaats indien uiterlijk een volledige kalendermaand voor de verlengingsdatum schriftelijk door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Abonnee of KennisToegepast wordt opgezegd. In geval van verlenging gelden de tarieven zoals die op het moment van verlenging worden gehanteerd.

6.3. Abonnee heeft recht op toegang tot KennisToegepast gedurende de looptijd van het Abonnement.

6.4. KennisToegepast behoudt zich het recht voor de dienstverlening te beëindigen indien naar haar oordeel sprake is van gewichtige redenen, waaronder (maar niet beperkt tot): – al dan niet opzettelijke verstrekking van misleidende of onjuiste informatie van Abonnee; – gebruik van de dienstverlening door en/of voor anderen dan Abonnee; – het bij KennisToegepast verkregen advies verstrekken aan derden, al dan niet tegen betaling of in loondienst; – het doorverkopen van door KennisToegepast verrichte werkzaamheden door Abonnee; – ander oneigenlijk gebruik of misbruik van de dienstverlening van KennisToegepast door of namens Abonnee.

7. Aansprakelijkheid en schade

7.1. De dienstverlening van KennisToegepast met betrekking tot het abonnement is gebaseerd op de informatie van welke aard dan ook die door of namens de Abonnee beschikbaar wordt gesteld. Abonnee staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

7.2. Aansprakelijkheid van KennisToegepast voor schade welke is ontstaan als gevolg van onvoldoende of onjuiste informatie of verkeerde voorstelling van zaken aan haar versterkt door of wegens de Abonnee, is uitgesloten.

7.3. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de dienstverlening uit hoofde van het Abonnement kan slechts geldend worden gemaakt jegens KennisToegepast, dan wel haar rechtsopvolgers, en is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door KennisToegepast respectievelijk Inversis afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van KennisToegepast beperkt tot de bijdrage die KennisToegepast van de Abonnee ontving voor de lopende contractperiode.

7.4. De in artikel 7.3 genoemde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzettelijke tekortkoming van KennisToegepast.

7.5. Vergoeding van indirecte schade en / of gevolgschade is volledig uitgesloten.

7.6. KennisToegepast is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het handelen en/of nalaten van de via haar bemiddeling of verwijzing door de Abonnee ingeschakelde externe dienstverlener.

7.7. Gebruik van de informatie in welke vorm dan ook op de website van KennisToegepast en de informatie uit haar nieuwsbrieven is geheel voor risico van de Abonnee; KennisToegepast kan niet aansprakelijk worden gesteld.

7.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Abonnee, na het ontstaan van de schade, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij KennisToegepast meldt en Abonnee zelf alles in het werk stelt of heeft gesteld om de schade zoveel als mogelijk te beperken.

7.9. Iedere aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan en uiterlijk binnen één jaar na beëindiging van het Abonnement bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

8. Persoonsgegevens

8.1. KennisToegepast verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van: – het aangaan en uitvoeren van haar dienstverlening conform het Abonnement; – kwaliteitscontrole (ook door derden); – het verder ontwikkelen en verbeteren van de dienstverlening; – het voorkomen en bestrijden van fraude; – statistische analyse; – overdracht van dossier naar een externe dienstverlener.

8.2. Abonnee geeft KennisToegepast uitdrukkelijk toestemming om gegevens van aan haar voorgelegde zaken en door haar gegeven adviezen te bewaren en te gebruiken voor de in artikel 8.1 genoemde zaken.

8.3. Op de verwerking van persoonsgegevens is de AVG van toepassing.

8.4. Abonnee heeft het recht om de bij KennisToegepast bekende (persoons)gegevens op te vragen. KennisToegepast zal deze (elektronisch) ter beschikking stellen.

9. Service

9.1. De Abonnee kan altijd contact opnemen met de medewerkers van KennisToegepast bij vragen, opmerkingen of klachten over de advisering, bemiddelingsprocedure of service van externe deskundigen (anders dan over de inhoudelijke behandeling van een zaak door een externe deskundige). KennisToegepast zal haar uiterste best doen de Abonnee te helpen.

9.2. Bij vragen over de dienstverlening van KennisToegepast in het algemeen, over het Abonnement en over de facturatie van contractperiode bijdragen dient de Abonnee contact op te nemen met de KennisToegepast Helpdesk (telefoon 085-0656180 of via ).

9.3. KennisToegepast verstrekt na afloop van ieder kwartaal een verbruiksoverzicht waarop het daadwerkelijke beroep op KennisToegepast staat vermeld.

10. Geschillen

10.1. Bij geschillen over het Abonnement (en het gebruik ervan) is Nederlands recht van toepassing.

10.2. KennisToegepast houdt zich het recht voor om zich afzijdig te houden van geschillen tussen Abonnees dan wel op verzoek van beide Abonnees als intermediair, arbiter of mediator op te treden.

10.3. Klachten en geschillen die betrekking hebben op de uitvoering van het Abonnement kunnen worden voorgelegd aan de directie van KennisToegepast (adressering conform het op de website van Inversis.nl vermelde adres onder ‘Contact’). Indien de Abonnee de behandeling óf uitkomst hiervan niet bevredigend vindt, kan hij het geschil aanhangig maken bij de bevoegde rechter.

Slotbepaling

Deze Aanvullende Voorwaarden worden aangehaald als ‘KennisToegepast | Aanvullende Voorwaarden Serviceabonnement’.

Musselkanaal, 1 januari 2019