Privacybeleid

Privacyverklaring

KennisToegepast is een handelsnaam van Inversis. Inversis verwerkt bij haar diensten diverse persoonsgegevens. We zijn daarbij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gaan zorgvuldig om met je gegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we dat doen.

Introductie

In deze privacyverklaring kunt u onder meer lezen welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor wij dit doen en hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden. Tevens kunt u lezen hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen, welke rechten u als betrokkene heeft, hoe u contact met ons kunt opnemen en welke cookies wij inzetten.

Onze dienstverlening

Inversis verwerkt jouw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende grondslagen:

 • het uitvoeren van een overeenkomst met jou;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben; of
 • omdat je daartoe toestemming heeft gegeven.

We verwerken je gegevens niet voor andere doelen dan die in deze verklaring worden genoemd, zonder dat je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Verwerking persoonsgegevens

Welke gegevens we verwerken, hangt af van de overeengekomen dienst en het doel van de verwerking van de betreffende persoonsgegevens. Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: Je NAW-gegevens, e-mailadres, geslacht, titel en functie. Deze gegevens zullen veelal door jou aan ons worden verstrekt.

De gegevens die we verwerken, kunnen ook uit openbare registers zijn verkregen. Ook kan de bron van deze gegevens bijvoorbeeld een externe online verwijzer zijn.

Doel gegevensverwerking

Inversis verwerkt je persoonsgegevens:

 • Bij het gebruik van onze websites;
 • Als je contact met ons zoekt (op welke manier dan ook);
 • Om onze producten en diensten beter onder de aandacht te brengen; en
 • Op het moment dat je een specifieke dienst wilt afnemen en daadwerkelijk afneemt.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Inversis deelt je persoonsgegevens alleen met anderen als de wet ons daartoe verplicht (zoals de Belastingdienst), dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden (bijvoorbeeld een derde die werkzaamheden ten behoeve van de uit te voeren opdracht verricht) of je ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Een en ander gebeurt binnen de kaders van deze privacyverklaring. Mocht er sprake zijn van doorgifte aan een derde, dan is deze derde zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom privacy als zij als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt. Met derden die als verwerker in de zin van de AVG optreden, zal Inversis – uiteraard – verwerkersovereenkomsten sluiten.

Persoonsgegevens worden door ons niet buiten de EU opgeslagen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de/het doel(en) waarvoor we gegevens worden verwerkt. Zo bestaan er wettelijke verplichtingen tot het bewaren van uw persoonsgegevens (zoals de fiscale bewaarplicht) of is het nodig uw gegevens te bewaren ten behoeve van het uitvoeren van overeenkomsten. Daarnaast kan er een gerechtvaardigd belang aanwezig zijn waarom uw gegevens langer worden bewaard.

CookiesInversis gebruikt op haar website kennistoegepast.nl functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website word jij geïnformeerd over deze cookies en vragen wij jouw toestemming voor het plaatsen ervan.

Je kunt je browser zo instellen dat je bij een volgend bezoek aan onze website geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen iedere vorm van misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze medewerkers zijn gebonden aan geheimhouding en moeten zich houden aan onze instructies inzake de beveiliging van je persoonsgegevens.

Indien u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet voldoende worden beschermd of aanwijzingen heeft van misbruik of anderszins, neemt u dan contact met ons op.

Je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens

Je hebt het recht ons te verzoeken om:

 • inzage te geven in je persoonsgegevens,
 • deze te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerkingen van je persoonsgegevens;
 • de verwerking van je persoonsgegevens te beperken; en/of
 • om je persoonsgegevens te ontvangen of door te laten geven aan een derde (dataportabiliteit).

Wij zullen je zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van je verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken dan wij krijgen. We zullen je in dat geval informeren.

Klachten

Als je klachten hebt over onze verwerking van je persoonsgegevens dan horen wij dit graag via . Je kunt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Naam: Inversis

Adres: Nijverheidslaan 49

Plaats: 9581 EJ Musselkanaal

contactpersoon: G.J. Mulder

E-mailadres:

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring dateert van 27 mei 2019. Het kan zijn dat onze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij kunnen deze privacyverklaring eenzijdig wijzigen. Als er substantiële wijzigingen in de privacyverklaring plaatsvinden, dan worden deze op een duidelijke manier op deze pagina gecommuniceerd.